Co umíme

Právo je oblastí tak širokou a rozmanitou, že efektivní poskytování právních služeb ze strany advokáta vyžaduje jeho systematické a dlouhodobé zaměření se na určité oblasti. V naší kanceláři klademe důraz na kvalitu nikoliv kvantitu, a proto není naším cílem nabízet povšechné právní služby, ale naopak poskytovat právní služby na vysoké úrovni podložené dobrými znalostmi, praxí a zkušenostmi.

Jednotlivé oblasti a kolegy, kteří se jim věnují, Vám tak představujeme níže:

Korporátní právo, převody podílů, akvizice, přeměny

+ více informací

Obchodní a občansko právní vztahy, obchodní a civilní spory

+ více informací

Pracovně právní
vztahy

+ více informací

Správa obchodních korporací, převody podílů, fúze, akvizice

Mgr. Jaroslav Juráš se v oblasti korporátní správy zaměřuje na statusové záležitosti obchodních korporací zakladatelskými dokumenty počínaje, převody podílu a přeměnami konče. Věnuje se rovněž oblasti M&A tedy akvizicím, fúzím a řešení převzetí majetkových účastí a aktiv, jednoduše řečeno prodeji a koupi společností. V oblasti M&A se účastnil akvizičních činností klientů v rozsahu přes 1,5 miliardy Kč.

Mgr. Jaroslav Juráš

+420 776 268 625|

V případě zájmu o právní služby využijte on-line poradnu, kde si pohodlně vyberete druh a rozsah služeb.

Obchodně právní a občanskoprávní vztahy, civilní a obchodní spory

Mgr. Marek David se v rámci činnosti pro klienty od počátku své praxe věnuje zejména oblasti smluvních vztahů, tj. především posuzování a nastavování smluvní agendy klienta dle jeho potřeb a reálného provozu. Taktéž se dlouhodobě věnuje řešení a zastupování klientů v občanskoprávních a obchodněprávních sporech. V této oblasti má bohaté zkušenosti se zastupováním v soudních řízeních, jejichž předmět často přesahoval mnoha milionové částky. Řídí se zásadou, že pro kvalitní zastupování v soudním sporu je kromě práva týkající se věci samotné třeba dobře znát i procesní právo, bez jehož znalosti nemůže být právní zastoupení v soudním sporu dostatečně kvalitní.

Mgr. Marek David

+420 777 725 861|

V případě zájmu o právní služby využijte on-line poradnu, kde si pohodlně vyberete druh a rozsah služeb.

Pracovně právní vztahy

JUDr. Lucie Chovancová se v oblasti pracovněprávních vztahů zaměřuje jednak na oblast nastavení zaměstnaneckých smluv a interních předpisů (preventivní regulace, zavádění jednotných postupů a mechanismů), ukončování pracovních poměrů, včetně porušování pracovních povinností v pracovněprávních vztazích, a to jak z pohledu zaměstnavatele tak i zaměstnance. Věnuje se rovněž oblasti uplatňování nároků při neplatném rozvázání pracovního poměru, při pracovním úrazu a nemoci z povolání, jakož i nárokům na náhradu škody.

JUDr. Lucie Chovancová získává řadu praktických zkušeností také na školeních, kterým se v oblasti pracovního práva věnuje, kdy nejenom, že předává své znalosti, ale také s posluchači řeší a probírá řadu dotazů a situací z praxe.

JUDr. Lucie Chovancová

+420 775 568 625|

V případě zájmu o právní služby využijte on-line poradnu, kde si pohodlně vyberete druh a rozsah služeb.

Stavební a správní právo, stavební řízení

+ více informací

Rodinné
vztahy

+ více informací

Veřejné zakázky a dotační tituly

+ více informací

Stavební a správní právo, veřejnoprávní spory

JUDr. Vojtěch Dolina v rámci své činnosti působí v oblasti správního práva, zejména práva stavebního, kde se věnuje jak složitější problematice územních plánů nebo stavebních uzávěr, tak problematice sousedských sporů. V daňové oblasti hájí práva klientů při nezákonných postupech správce daně. Zastupuje klienty v různých správních řízeních před správními orgány i v případných navazujících řízeních před správními soudy.

JUDr. Dolina se správnímu právo začal věnovat v rámci svého působení jako asistent soudce u Nejvyššího správního soudu ČR, přičemž právě zde nabyté zkušenosti nyní zúročuje v praxi.

JUDr. Vojtěch Dolina

+420 727 890 059|

V případě zájmu o právní služby využijte on-line poradnu, kde si pohodlně vyberete druh a rozsah služeb.

Rodinné vztahy

Mgr. Veronika Koncer se dlouhodobě věnuje poskytování právních služeb v oblasti tak citlivé, jako jsou rodinné vztahy. S klienty pravidelně řeší nejlepší možné rodinné uspořádání při rozvodu manželství s nezletilými dětmi (svěření do péče, styk a vyživovací povinnost), a to při respektování postupného zavádění tzv. cochemské praxe do fungování soudů ale i orgánů sociálně právní ochrany dětí. Samozřejmostí je také poradenství v oblasti majetkových vztahů mezi manželi, a to jak za trvání manželství, tak především při jeho ukončení. V oblasti rodinněprávních vztahů se pak pro klienty vždy snaží nalézt řešení, které umožní složitá životní období projít důstojně a klidně.

Mgr. Veronika Koncer

+420 773 668 625|

V případě zájmu o právní služby využijte on-line poradnu, kde si pohodlně vyberete druh a rozsah služeb.

Veřejné zakázky a dotační tituly

Mgr. Milan Ondryáš v oblasti veřejných zakázek poskytuje klientům z řad dodavatelů i zadavatelů komplexní poradenství od fáze záměru projektů až po ukončení jejich realizace. To zahrnuje konzultaci rizik a zpracování analýz dle vnitrostátní regulace i práva EU, samotnou administraci zadávacích řízení či asistenci v jednotlivých jeho stádiích. Součástí je též asistence či přímé zastupování v řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže nebo soudem, případně procesní obrana při krácení dotací.

Vzhledem ke svému působení na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, své letité praxi a možnosti podílet se na komentářové literatuře k této oblasti, tak již klientům pomohl se všemi druhy podlimitních i nadlimitních veřejných zakázek například z oblasti dodávek zařízení pro účely vědy či inovaci výroby, IT/ICT, projektování či realizace pozemních i dopravních staveb.

Mgr. Milan Ondryáš

+420 773 767 956|

V případě zájmu o právní služby využijte on-line poradnu, kde si pohodlně vyberete druh a rozsah služeb.

Mezinárodní spolupráce

V naší praxi pravidelně narážíme na právní problematiku s přesahem na Slovensko a jeho právní řád. Díky spolupráci se slovenskou advokátní kanceláří Grand Oak legal můžeme našim klientům zaručit kvalitní právní služby na území Slovenské republiky v obdobném rozsahu a kvalitě, na kterou jste zvyklí při spolupráci s námi, a to včetně administrativního zázemí pobočky v Bratislavě.