Advokátní úschova

V rámci služeb poskytovaných naší advokátní kanceláří nabízíme klientům i možnost úschovy finančních prostředků, případně listin, pokud mají souvislost s úschovou finančních prostředků. Advokátní úschova představuje efektivní způsob ochrany finančních transakcí klientů, transparentnost obchodů a zajištění splnění smluvních povinností. Advokátní kancelář je v takových případech garantem a je právně odpovědná za to, že s uschovanými prostředky bude naloženo pouze tak, jak je dohodnuto ve smlouvě, případně jak plyne z právních předpisů.

Advokátní úschova je klienty nejčastěji využívána v souvislosti s uzavíráním smluv o koupi nemovitých věcí. Při advokátní úschově ve spojení s převody nemovitých věcí se uzavírá tzv. svěřenecká smlouva, na základě které jedna strana složí peníze pro druhou stranu na zvláštní účet naší advokátní kanceláře, zřízený a označený k tomu účelu. Složené peněžní prostředky uložené na tomto úschovním účtu jsou po celou dobu trvání úschovy odděleny od jakýchkoliv jiných finančních prostředků advokátní kanceláře i od finančních prostředků jiných klientů. V okamžiku, kdy dojde ke splnění všech podmínek stanovených v uzavřené svěřenecké smlouvě (ve které jsou stanovena práva a povinnosti obou smluvních stran i advokátní kanceláře), jsou peníze z advokátní úschovy uvolněny oprávněné osobě.

Advokátní úschovy v jiných případech než u převodů nemovitých věcí jsou řešeny dvoustrannými či vícestrannými smlouvami, jejichž obsah je vždy přizpůsoben individuální potřebě dané obchodní transakce.

Pro ochranu finančních prostředků klientů považujeme za vhodné zmínit, že advokátní úschova je regulována právními a stavovskými předpisy České advokátní komory a na dodržování jejich pravidel dohlíží Česká advokátní komora, a to jednak prostřednictvím zřízené elektronické knihy úschov, do které je advokát povinen ohlásit každou jím prováděnou úschovu, a také prostřednictvím svých kontrolních orgánů.

Odměna za poskytování služeb úschovy finančních prostředků je naší advokátní kanceláří nastavena takto:

  • 4.000,- Kč bez DPH za úschovu částky do 1.000.000,- Kč včetně
  • 6.000,- Kč bez DPH + 0,1 % z částky přesahující 1.000.000,- Kč za úschovu částky nad 1.000.000,- Kč do 10.000.000,- Kč
  • 20.000,- Kč bez DPH + 0,01 % z částky přesahující 10.000.000,- Kč za úschovu částky nad 10.000.000,- Kč.

Výše uvedená odměna zahrnuje sepis svěřenecké smlouvy, poplatky za vedení účtu, případnou úschovu listin, pokud jsou součástí dané transakce, jakož i další jiné náklady advokátní kanceláře vzniklé v souvislosti s realizací advokátní úschovy. Odměna ovšem nezahrnuje případnou odměnu advokátní kanceláři za přípravu doprovodné smluvní dokumentace (např. kupní smlouvy), pokud ji na přání klienta advokátní kancelář připravuje.